Python for NPV and IRR


计算NPV和IRR,可以直接调用numpy或是numpy-financial模块的npv()和irr()函数,具体请移步https://hityne.com/390.html。本文介绍的是如何直接自己写计算npv和irr代码。

NPV

计算npv比较简单,原理就是将每个现金流的现值累加在一起。

def npv_f(rate,cashflows):
  total=0.0
  for i, cashflow in enumerate(cashflows):
    total+=cashflow/(1+rate)**i
  return total

IRR

这里提供计算irr的两种方法。方法1在一些情况下算不出来,方法2更普遍使用。

方法1
def irr_f(cashflows,interations=100):
  if len(cashflows)==0:
    print('number of cash flows is zero')
    return np.nan
  else:
    tmp = [1 if each>=0 else 0 for each in cashflows]
    if tmp.count(1)==0 or tmp.count(0)==0:
      print("全大于等于0,或全小于0")
      return np.nan
    else:
      rate=1.0
    investment=cashflows[0]
    for i in range(1,interations+1):
      rate*=(1-npv_f(rate,cashflows)/investment)
    return rate
方法2
def irr_f2(cashflows,interations=100):
  if len(cashflows)==0:
    print('number of cash flows is zero')
    return np.nan
  else:
    tmp = [1 if each>=0 else 0 for each in cashflows]
    if tmp.count(1)==0 or tmp.count(0)==0:
      print("全大于等于0,或全小于0")
      return np.nan
    else:

      rate=0.1
      minDistance = 1e-15
      wasHi = False
      if np.sum(cashflows)>=0:
        irr = rate
      else:
        rate = 0.5
        irr = -1*rate
      investment=cashflows[0]
      for i in range(1,interations+1):
        npv = npv_f(irr,cashflows)
        if abs(npv) <=0.01:
          return irr
        if npv > 0:
          if wasHi == True:
            rate = rate/2
          irr = irr + rate
          if wasHi == True:
            rate -= minDistance
            wasHi = False

        if npv < 0:
          rate = rate/2
          irr = irr - rate
          wasHi = True

        if rate <= minDistance:
          return irr

    return rate
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权,转载请注明出处。
文章名称:《Python for NPV and IRR》
文章来自:泰恩数据
文章链接:https://tyne.cc/392.html
本站资源仅供个人学习使用,请勿用于商业用途。

评论 抢沙发

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址